ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съветВършец на 19.09.2018 г.(сряда) от 14:00 часа в заседателната зала на Общинска администрацияВършец при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД&

 

1.    Разглеждане и вземане на решение Докладна записка вх. № 256/21.08.2018 г. относно приемане отчета на Бюджета на Община Вършец 2017 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

2.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 269/31.08.2018 г. относно предложение за изменение и допълнение на чл.4, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.39 и чл.41 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на околната среда в Община Вършец (Приета с решение № 80 по протокол № 10/29.03.2012г. на Общински съвет – Вършец, отменя НАРЕДБА №1 за опазване на обществения ред, хигиената и околната среда в Община Вършец, приета с решение №51/31.03.2004г.; и допълнена с решение №309/29.03.2006г. на Общински съвет – Вършец; допълнена с решение №283 по протокол № 28 от 19.04.2013 г., изменена с Решение №91 по Протокол №3/29.12.2015 г., изменена с Решение №259 по Протокол №12/30.06.2016 г. и изменена с Решение №260 по Протокол №12/30.06.2016 г. от общински съвет- Вършец).

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

3.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 272/10.09.2018 г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2018 г.” и вземане на решение за продажба на сграда с идентификатор 12961.423.133.8 по КК и КР на гр. Вършец /трафопост/, собственост на община Вършец по реда на параграф 4, ал.1, ал.3 и ал.7 от Закона за енергетиката.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

4.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 273/10.09.2018 г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване на основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, чл.103 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на недвижими имоти земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в ППЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

5.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 274/10.09.2018 г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственостq представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, находящи се на територията на всички землищата в населените места на община Вършец.

 Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

6.      Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки вх. № 285/13.09.2018г. относно вземане на решение за определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 27.09.2018 год. извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

7.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 286/13.09.2018 г. относно Докладна записка № 255/13.08.2018 год. от д-р Веселин Петков – Управител на „Медицински център – Вършец“ ЕООД.

 Докладва: Ивайло Цветанов – председател на ПК по ЗСПЕ

8.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 282/13.09.2018 г. относно допълнително финансиране от Бюджета на Община Вършец за 2018 година на спортните дружества, регистрирани на територията на Община Вършец.

 

Докладва: Адрияна Николова - председател на ПК по ОКМДС

9.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 284/13.09.2018г. относно Вземане на решение по молби за отпускане на финансова помощ с Вх.№ 253/03.08.2018 г., Вх.№ 263/28.08.2018 г., Вх.№ 264/28.08.2018 г., и Вх.№ 280/12.09.2018 г.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБ

 

10.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 283/13.09.2018 г. относно вземане на решение по подадено Заявления с  Вх. № 209/27.06.2018 год., Заявление Вх. № 208/22.06.2018 год., Заявление Вх. № 207/22.06.2018 год.;

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБ

11.  Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

                                                                                     инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

                                                                                      Председател на Общински съвет - Вършец