ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет -Вършец на 24.11.2017 г. (петък) от 13:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 970/15.11.2017 г. относно отчет за изпълнението на бюджета на община Вършец към 30.06.2017 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 974/15.11.2017 г. относно кандидатстване по проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от Община Берковица и Община Вършец“ по процедура BG16M1OP002-2.005 - Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 975/15.11.2017 г. относно осигуряванe на финансиране за покриване недопустим разход (ДДС)  по проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от Община Берковица и Община Вършец“ по процедура BG16M1OP002-2.005 - Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 963/08.11.2017 г. относно предложение за отмяна на разпоредбата на чл.34 и изменение на чл.37, ал.5 и чл.50, ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец /Приета с Решение № 78 по протокол № 10/29.03.2012г. и отменя същата, приета с Решение № 108/30.09.2004 г., допълнена с  Решение № 340 от Протокол № 34/ 26.02.2010г. и допълнена с Решение № 549 по Протокол № 53/28.11.2014 г,. и с Решение № 616 по Протокол № 59/17.03.2015 г., изменена с Решение № 386 по Протокол № 25/27.02.2017г.от Общински съвет-Вършец/.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

5.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 968/13.11.2017 г. относно предложение за отмяна на разпоредбите на чл.23, ал.2 - ал.4 и изменение на чл.8, ал.1; чл.16, ал.4 и чл.68 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/ ((Приета с Решение № 87 по Протокол № 10/29.03.2012г., изменена и допълнена с Решение № 100 по Протокол № 14/ 08.06.2012 г.; допълнена с Решение № 136 по Протокол № 16/ 31.07.2012г., изменена и допълнена с Решение № 277 по Протокол № 28/ 19.04.2013 г изменена; допълнена с Решение № 437 по Протокол № 42/ 05.03.2014 г.; изменена с Решение № 501 по Протокол № 47/10.07.2014 г., изменена и допълнена с Решение № 631 по Протокол № 60/02.04.2015 г. и изменена и допълнена с Решение № 227 по Протокол № 10/31.05.2016 г. , изменена с Решение № 415 от Протокол № 29/25.05.2017 г., на Общински съвет - Вършец), поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка  вх. № 969/14.11.2017 г. относно предложение за приемане на Наредба за реда и начина за добиване и ползване на дървесина извън горски територии, собственост на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.        Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки Вх. № 961/08.11.2017 г. и Вх. № 962/08.11.2017 г. относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

8.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка  Вх. № 979/17.11.2017г. относно молби за финансова помощ.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБК

 

9.        Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

                                                                                                                              инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет - Вършец