ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет -Вършец на 22.12.2017 г. (петък) от 13:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 1018/13.12.2017 г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за продажба на 3 бр. употребявани моторни превозни средства, собственост на община Вършец.

 Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 1017/13.12.2017 г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за приемане на инвестициите в активи публична общинска собственост, направени от „ВиК“ ООД, гр. Монтана през 2017 г. в община Вършец, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минималното ниво на инвестициите.

                                                                               Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 1019/14.12.2017 г. относно разглеждане на заявление вх. № 7000-384/07.12.2017 г. от Симеон Венелинов Хубев, в качеството си на Управител и представляващ „Хубев“ ЕООД, ЕИК 106591931, със седалище и адрес на управление гр. Враца, ул. “Георги Сава Раковски“ № 25, с искане за прилагане на регулационния и застроителен план на гр. Вършец от 1986 г., относно уреждане на дворищна регулация за придаваема по регулация площ от 119 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 12961.423.192, собственост на „Медицински център - Вършец“ ЕООД към поземлен имот с идентификатор 12961.423.195, собственост на „Хубев“ ЕООД, гр. Враца.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 1015/13.12.2017 г. относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи на община Вършец за 2017 година.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 1014/13.12.2017 г. относно приемане на план-сметки, включващи необходимите разходи за дейностите по третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване на територията на община Вършец за 2018 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 1016/13.12.2017 г. относно въвеждане на системата на делегиран бюджет в ДГ “Слънце“ – гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.      Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

                                                                                                Председател на Общински съвет - Вършец