ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съветВършец на 15.11.2018 г. (четвъртък) от 13:00 часа в заседателната зала на Общинска администрацияВършец при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 333/06.11.2018 г. относно актуализация на поименният списък за капиталови разходи на община Вършец за 2018 год.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

2.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 332/05.11.2018 г. относно вземане на решение за продажба на енергийните съоръжения, монтирани в сграда с идентификатор 12961.423.133.8 по КК и КР на гр. Вършец /трафопост „Старата река“/, собственост на община Вършец по реда на параграф 4, ал. 1, ал. 3 и ал. 7 от Закона за енергетиката.

       Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

3.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 339/06.11.2018 г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на един недвижим имот, собственост на община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.“ на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

4.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 340/06.11.2018 г. относно разглеждане на заявление вх. № 9400-3649/02.11.2018 г., от Светлана Георгиева Велинова, с адрес: гр. София, район „Красно село“, ул. “Княгиня Клементина“ № 18, ет. 6, ап. 22, с искане за допускане изработването на подробен устройствен план - план за застрояване, за промяна предназначението на поземлен имот № 047001 по КВС на землището на с. Стояново, община Вършец, с отреждане „за паркинг, автосервиз, автомивка, офиси и магазин“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

5.    Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки с вх. № 343/08.11.2018 г. относно Вземане на решение от Общински съвет – Вършец за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за продажба на около 241 куб.м. едра и средна строителна дървесина на склад, собственост на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

6.    Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки с вх. № 334/06.11.2018 г., вх. № 335/06.11.2018 г., вх. № 336/06.11.2018 г., вх. № 337/06.11.2018 г. и вх. № 338/06.11.2018 г. относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

7.    Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

                                                                                             

                                                                                             инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

                                                                                             Председател на Общински съвет - Вършец