ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 15, ал. 4, т. 1,т. 2, т. 3 от Правилника за дейността свиквам заседание на Общински съвет -Вършец на 26.07.2018 г. (четвъртък) от 14:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 237/18.07.2018 г. относно oтчет на кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

2.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 226/13.07.2018 г. относно отчет за дейността на Общински съвет – Вършец и неговите комисии за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

3.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 232/16.07.2018 г. относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи на община Вършец за 2018 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

4.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 234/17.07.2018 г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за провеждане на открит конкурс по реда на „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен“, от поземлен имот с идентификатор 12961.40.913 по кадастралната карта  и кадастралните регистри на гр. Вършец от 2008 г., с начин на трайно ползване – горска територия, собственост на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

5.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 235/17.07.2018 г. определяне на такса по чл. 2, ал. 1, т. 8 от „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец“ /по чл.9 от ЗМДТ/, за посещаване на Забавно лятно училище „Дъга“ към Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс, град Вършец за лятото на 2018 г.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

6.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 228/12.07.2018 г. относно приемане на План за действие при терористични дейности на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

7.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 239/20.07.2018 г. относно вземане на решение за утвърждаване на маломерни паралелки в СУ „Иван Вазов“ – град Вършец за учебната 2018/2019 година.

Докладва: Адрияна Николова - председател на ПК по ОКМДС

8.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 240/20.07.2018г. относно вземане на решение по молби за отпускане на финансова помощ.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБ

 

9.      Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

                                                                                                     Олга Яничкова

                                                                                          Зам.- председател на Общински съвет - Вършец