ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет -Вършец на 21.07.2017 г. (петък) от 09:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 836/12.07.2017 г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване на основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, чл.103 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на недвижими имоти земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в ППЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

 

2.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 837 /12.07.2017 г. относно учредяване право на прокарване на инженерна инфраструктура по реда на чл. 193, ал. 1 от ЗУТ в полза на „БРИДЖ ХАУЗЕС“ ЕООД и „РИВЪР ХАУЗЕС“ ЕООД гр. Вършец, за изграждане на канализационно отклонение през общински поземлен имот с идентификатор 12961.40.262 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г. с НТП пасище, находящ се в местността „Бокьово млачище“, в землището на гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

 

3.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 838 /12.07.2017 г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2017 г.”.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

 

4.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 839 /12.07.2017 г. относно предоставяне на имот по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

 

5.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 840 12.07.2017г. относно предоставяне на имот по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

 

6.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 841 /12.07.2017г. относно заявление вх. № 9400-1380/05.06.2017 г. от Надежда Петрова Ангелова с постоянен адрес гр. Вършец, ул. “Д-р Константин Пенев“ № 2, с искане за допускане на частично изменение на подробния устройствен план на гр. Вършец, отнасящо се за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 12961.40.33 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с отреждане за ваканционно селище, спа център, медицински център, басейн гаражи и магазин.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 842 /12.07.2017г. относно предложение Детска градина « Слънце » - гр. Вършец да бъде включена в списъка на защитени детски градини към Министерския съвет.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

8.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 843/12.07.2017 г. относно предложение Детска градина „Слънце“ − гр. Вършец да бъде включена в списъка на средищните детски градини към Министерския съвет.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

9.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 844/12.07.2017г. относно предложение Средно училище „Иван Вазов“ − гр. Вършец да бъде включено в списъка на средищните училища към Министерския съвет.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

10.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 847 /14.07.2017 гтносно молбa за финансова помощ.

 

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБК

 

 

11.  Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

                                                                                                        инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

                                                                              Председател на Общински съвет - Вършец