ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съветВършец на 27.02.2018 г.(вторник) от 14:30 часа в заседателната зала на Общинска администрацияВършец при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.    Разглеждане и вземане на решение Докладна записка вх. № 50/16.02.2018 г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска, собственост на община Вършец, за поставяне на преместваем търговски обект по чл. 56 от ЗУТ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 51/16.02.2018 г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, находящи се на територията на всички землища в населените места на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 52/16.02.2018 г. относно вземане на решение по реда на чл.37и, ал.3 от Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.14/20.02.2015 г./, за имотите с НТП пасище, мера и ливади за индивидуално и общо ползване, за предоставяне под наем по реда на чл.37и, ал.1 от Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.14/20.02.2015 г./, на животновъди собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 54/19.02.2018 г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец по реда на чл.124а от ЗУТ, за даване на съгласие за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване, за разделяне на поземлен имот с идентификатор 12961.422.111 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г. на три самостоятелни поземлени имота със съответното отреждане.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 71/21.02.2018 г. относно вземане на решение за определяне на представител на община Вършец в свиканото за 28.02.2018 г. редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: Вътко Маринов – председател на ПК по ТИУТУОС

 

6.    Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки вх. № 55/19.02.2018 г., вх. № 56/19.02.2018 г., вх. № 57/19.02.2018г.,вх. № 58/19.02.2018г., № 59/19.02.2018г., № 60/19.02.2018г., № 61/19.02.2018г., № 62/19.02.2018г., № 63/19.02.2018г., относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 69/20.02.2018 г. относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2017 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

8.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 64/19.02.2018 г. относно приемане на „Програма за опазване на околната среда на община Вършец за периода 2017 – 2021 г.“, съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

9.    Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

                                                                                               инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет - Вършец