ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съветВършец на 31.01.2019 г. (четвъртък) от 13:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 05/11.01.2019 г. относно отчет на кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 13/16.01.2019 г. за отчет за дейността на Общински съвет – Вършец и неговите комисии за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

3.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 09/15.01.2019 г. относно приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. на община Вършец          на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 14/17.01.2019 г. относно разглеждане и приемане на „Програма за развитие на туризма в Община Вършец за 2019 г.“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 06/11.01.2019 г. относно разглеждане и приемане на Културен календар по месеци и дейности на Община Вършец за 2019 г.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 07/11.01.2019 г. относно приемане на  План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи на територията на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

7.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 20/18.01.2019 г. относно предложение за изменение и допълнение на „Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

8.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 21/18.01.2019 г. относно предложение за изменение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец“ /по чл. 9 от ЗМДТ/.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

9.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 12/16.01.2019г. относно приемане бюджета на Община Вършец за 2019 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

10.              Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 10/16.01.2019 г. относно определяне на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства в община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

11.              Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 16/17.01.2019 г. относно приемане на задание за изработване на общ устройствен план на община Вършец (ОУПО) и откриване на процедура по възлагане на изработване на ОУПО на община Вършец по реда на ЗОП.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

12.              Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 15/17.01.2019 г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за изключване от списъка с имоти, предоставени за ползване от Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“ на поземлен имот с идентификатор 129610.422.5 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

13.              Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 17/17.01.2019 г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост на община Вършец – за поставяне на кафе-автомати в изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

14.              Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 18/17.01.2019 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на 300 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 12961.422.678 по КК и КР на гр. Вършец, представляващ част от бул. „България“, срещу сградата на „Медицински център – Вършец“ ЕООД.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

15.              Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 378/21.12.2018 г. относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

16.              Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 11/16.01.2019 г. относно утвърждаване на разходи на МК по чл.8,ал.2 от ЗУПГМЖСВ по реда на § 17,ал.3 от Предходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ.

                             Докладва: Олга Яничкова – зам.- председател на Общински съвет – Вършец

 

17.              Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 22/22.01.2019 г. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2019 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел, регистрирани на територията на Община Вършец.

                                                               Докладва: Адрияна Николова - председател на ПК по ОКМДС

18.              Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

                                                                                                                 инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет - Вършец