ПОКАНА

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам извънредно,тържествено заседание на Общински съвет -Вършец на 13.04.2017 г. (четвъртък) от 10:30 часа в Художествената галерия.

 

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

        

1.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх.№ 724/04.04.2017 г. относно присъждане звание „ Почетен гражданин на Вършец “ на д-р Георги Николов Георгиев.

 

                                Докладва : Ивайло Цветановmредседател на ПК по ЗСДЕ

 

 

 

 

 

инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет - Вършец