ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 15, ал. 4, т. 1,т. 2, т. 3 от Правилника за дейността свиквам заседание на Общински съвет -Вършец на 28.03.2018 г. (сряда) от 14:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 105/20.03.2018 г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2018 г.”.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

2.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 108/21.03.2018 г. относно предложение за вземане на решение от Общински съвет – Вършец по реда на чл. 124а от ЗУТ, за допускане изработването на ЧИ на ПУП, за делба на УПИ IХ в кв. 27 от Подробния устройствен план на гр. Вършец – същия съставен от П.И.12961.422.766 и П.И.12961.422.767 от кадастралната карта на града.  

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

3.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 101/19.03.2018 г. относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

4.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 104/20.03.2018г. относно вземане на решение за предоставяне на 4 бр. земеделски имота, собственост на община Вършец, на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“, за добиване на дърва за огрев.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

5.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 107/21.03.2018 г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за даване на съгласие Дирекция Природен парк „Врачански Балкан“ да включи в проектното си предложение и да извърши текущ ремонт на участък от земеделски път № 000109, по КВС на землището на с. Долно Озирово, при финансиране на проект по INTERREG-IPA, Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

6.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 106/21.03.2018 г. относно вземане на решение за реализация на благоустройствени  мероприятия върху обекти публична общинска собственост, с участие на жителите на гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

7.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 103/20.03.2018 г. относно приемане от Общински съвет – Вършец на Стратегически план за подобряване на спортното туристическо предлагане в трансграничния регион Вършец – Пирот, изготвен по проект „Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал на региона“ СВ 007.1.11.143, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество InterregИПП България – Сърбия 2014 – 2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

8.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 39/29.01.2018 г. относно приемане на годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на кмета за втората година от мандата ( 2015- 2019 г.).

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

9.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 111 /22.03.2018 г. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2018 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец.

                                                            Докладва: Адрияна Николова - председател на ПК по ОКМДС

 

10.              Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 100 /15.03.2018 г. относно предложение за отмяна на разпоредбите на чл.15, ал.1, т.12 и чл.100, ал.1, ал.2 и ал.3 и изменение на чл.6, ал.1, т.22 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 год. /приет с Решение № 10 от Протокол № 2/04.12.2015 год. на Общински съвет – Вършец/, поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

11.              Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

                                                                                                      Олга Яничкова

                                                                                          Зам. председател на Общински съвет - Вършец