ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съветВършец на 31.01.2018 г., (сряда) от 13:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 22/17.01.2018 г. относно отчет на кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 14/11.01.2018 г. относно отчет по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната на кмета на община Вършец за използваните средства от бюджета на общината за командировки през третото и четвъртото тримесечие на 2017 г.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 25/18.01.2018 г. за отчет за дейността на Общински съвет – Вършец и неговите комисии за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

4.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 28/19.01.2018 г. относно приемане на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.” на община Вършец на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 30/19.01.2018 г. относно разглеждане и приемане на „Програма за развитие на туризма в община Вършец за 2018 г.“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 17/15.01.2018 г. относно разглеждане и приемане на Културен календар по месеци и дейности на Община Вършец за 2018 г.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 20/15.01.2018 г. относно приемане на бюджета на Община Вършец за 2018 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

8.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 1018/13.12.2017 г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за продажба на 3 бр. употребявани моторни превозни средства, собственост на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

9.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 29/19.01.2018 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на части от имот частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 12961.423.490.4 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., бивш пансион на ПГИТ гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

10.              Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 26/19.01.2018 г. относно утвърждаване на разходи на МК по чл.8,ал.2 от ЗУПГМЖСВ по реда на § 17,ал.3 от Предходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ.

                             Докладва: Олга Яничкова – зам. - председател на Общински съвет – Вършец

 

11.              Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 35/24.01.2018г. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2018 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел, регистрирани на територията на община Вършец.

                                                               Докладва: Адрияна Николова - Председател на ПК по ОКМДС

12.              Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 33/24.01.2018 г. относно вземане на решение за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 92 от КСО.

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

13.              Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх.№ 34/24.01.2018 г. относно вземане на решение по молби за отпускане на финансова помощ с Вх.№ 12/09.01.2018г. и Вх.№ 32/23.01.2018 г.

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

14.              Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

                                                                                                                              инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет - Вършец