ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет -Вършец на 28.04.2017 г. (петък) от 14:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. №  737/19.04.2017 г., относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2017 г.”             

                                                            Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

2.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 738/19.04.2017 г., относно определяне на нова местостоянка за таксита на зеленчуковия пазар на гр. Вършец, на паркинг място № 1 на ул. “Дончо Станчев“ № 33.

                                                            Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

3.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 736/19.04.2017 г., относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в община Вършец.

                                                              Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

4.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 739/19.04.2017 г., относно приемане на Годишен план за действие по изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Вършец за 2018 г., на основание чл. 19, ал. 2 от  Закона за социалното подпомагане и чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

                                                           Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

 

5.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 740/19.04.2017 г., относно предложение за приемане на Наредба на община Вършец за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, съгласно разпоредбата на чл. 346 от Закона за предучилищно и училищно образование.

 

                                                            Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.    Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет - Вършец