ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съветВършец на 15.04.2019 г. (понеделник) от 14:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 67/22.03.2019 год. относно годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Вършец за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

2.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 69/26.03.2019 год. относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2018 г. на общински план за развитие на община Вършец 2014 – 2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

3.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 70/27.03.201 год. относно вземане на решение по реда на чл. 79а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, за отнемане на Разрешително за водовземане от минерална вода № 1/10.02.2014 г., издадено от кмета на община Вършец на „Аквавитал“ ЕООД, ЕИК 200458932, със седалище и адрес на управление: гр. Вършец, ул. “Република“ № 71 „Б“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 76/03.04.2019 год. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2019 г.” .

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

5.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 66/19.03.2019 год. относно определяне име на улица, представляваща поземлен имот с идентификатор 12961.423.517 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 77/03.04.2019 год. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване, на основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на недвижими имоти - земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

7.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 71/28.03.2019 год. относно приемане на Годишен план за действие по изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Вършец за 2020 г., на основание чл. 19, ал. 2 от  Закона за социалното подпомагане и чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

8.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 75/04.04.2019 год. относно кандидатстване на община Вършец по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 2” по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 3 „Подобряване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

9.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 68/26.03.2019 год. относно приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства на читалищата в община Вършец за 2018 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

10.              Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 78/08.04.2019 год. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2019 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на община Вършец.

Докладва: Адрияна Николова - председател на ПК по ОКМДС

11.              Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 79/09.04.2019 год. относно вземане на решение по молби за отпускане на финансова помощ с Вх.№ 54/22.02.2019 год., Вх.№ 62/11.03.2019 год., Вх.№ 65/19.03.2019 год., Вх.№ 72/29.03.2019 год.;

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБ

12.              Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

                                                                                                       Председател на Общински съвет - Вършец