ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет -Вършец на 27.02.2017 г. (понеделник) от 14:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх.№ 634/31.01.2017 г. относно годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Кмета на община Вършец за първата година от мандата на управление

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 638/31.01.2017г. относно отчет за дейността на Общински съвет – Вършец за периода 01.07- 31.12.2016 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет - Вършец

 

3.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 666/16.02.2017г., относно  разглеждане на писмо изх. № АВиК-04-3-/1//27.01.2017 г., от Областен Управител на Област Монтана, Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Монтана, във връзка с провеждане на 28.02.2016 г., от 10.30 ч., на редовно заседание на общото събрание на  Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Монтана, както и съгласуване на позицията на общината по предложения дневен ред на заседанието.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№635/31.01.2017г., относно заявление вх.№ 9400-2369/19.08.2016г. и допълнение към заявление № 2369/19.08.2016г., от Иван Митов Георгиев с постоянен адрес гр. Враца, ул. „ Георги Апостолов „ № 1 А-3,с искане за одобряване на Парцеларен план за захранване с ел.енергия и питейна вода на ваканционна селище,което ще се изгради в северозападната част на поземлен имот с идентификатор 12961.37.123 по КК и КР на гр.Вършец от 2008г.,след преотреждане на тази част (новообразуван имот с проектен идентификатор 12961.37.842) „ за ваканционно селище“

                                                                                  Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 636/31.01.2017г. относно предоставяне на            имоти по реда на чл.45ж., ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

                                                                                   Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 659/15.02.2017г., относно вземане на решение по реда на чл. 37и, ал.3 от       Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ / обн. ДВ бр.14/20.02.2015г./ за имотите с НТП пасище, мери и ливади, които се определят за индивидуално и общо ползване за предоставяне по наем по реда на чл. 37и, ал.1 от Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ / обн. ДВ бр.14/20.02.2015г./,на животновъдни собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационно система на БАБХ, съобразно броя и вида на .

                                                                                 Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

           

7.     Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 660/15.02.2017 г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 4 бр. недвижими имоти, частна общинска собственост на община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.“ на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

8.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№661/15.02.2017г. относно заявление вх.            № 9400-3737/22.12.2016г.от Димитър Василев Богоев с постоянен адрес :  гр. Вършец, ул. “Република“  № 53, вх. А, ет. 2, ап. 4, с искане за промяна на допуснатото изработване на частично изменение на подробния устройствен план на гр. Вършец, отнасящ се за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 12961.54.52 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., от земеделска земя в

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

9.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 663/ 16.02.2017г. относно промяна и допълнение на решение № 334 от Протокол № 21/26.10.2016г.на Общински съвет – Вършец за учредяване правото на прокарване на инженерна инфраструктурна и право на строеж за реализиране на проект: „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“, „Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващия захранващ азбестоциментов водопровод от яз. „Среченска бара“ до гр. Враца“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

10.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх.№ 658/15.02.2017 г. относно предложение за    допълнение на „Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Вършец“ /по чл.1, ал.2 от ЗМДТ/.

 Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

11.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх.№ 657/ 15.02.2017г. относно актуализиране на минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа , валидни за територията на община Вършец, съгласно разпоредбата на чл. 24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

12.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 667/16.02.2017г., относно разглеждане на докладна записка вх. № 3300-192/16.02.2017 г., от Управителя на „Медицински център – Вършец“ ЕООД и предложение за вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на лабораторията, собственост на „Медицински център – Вършец“ ЕООД.     

          

                                                       Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

13.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 665/16.02.2017г., относно предложение за изменение на чл. 44,ал. 4 и чл. 61, ал. 1 от „ Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец „ ( Приета с Решение № 78 по Протокол № 10/29.03.2012г. и отменя същата, приета с решение № 108/30.09.2004г., допълнена с Решение № 340 от Протокол № 34/26.02.2010г. и допълнена с Решение № 549 по Протокол № 53/28.11.2014г., и с Решение № 616 по Протокол № 59/17.03.2015г. от Общински съвет – Вършец).

       

                                                    Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

14.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 671/20.02.2017 г. на Отчет Вх.№ 655/15.02.2017г.  за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2016 г.

 

                                                              Докладва: Олга Яничкова – зам.- председател на Общински съвет – Вършец

 

15.  Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите

 

 

 

 

 

 

инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет - Вършец