ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет -Вършец на 25.05.2017 г. (четвъртък) от 14:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 769/17.05.2017 г., относно оптимизация на мрежата от общински детски градини в община Вършец.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 773/17.05.2017 г., относно приемане Програма за оптимизация на училищната мрежа за учебната 2017/2018г. в община Вършец.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 775/17.05.2017 г., относно оптимизация на мрежата от общински училища в община Вършец.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 776/17.05.2017г., относно актуализиране на „ Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2017 г.“

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 765/16.05.2017 г., относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на метален павилион - собственост на община Вършец, находящ се в гр. Вършец на ул. “Република“ № 84 А

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 766/16.05.2017 г., относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделски земи с НТП ниви, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения, други селскостопански територии и овощни градини, находящи се на територията на всички землищата в населените места на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 767/16.05.2017 г., относно вземане на решение по реда на чл. 6, ал.1 от Закона за общинската собственост за обявяване от публична в частна общинска собственост на поземлен имот № 501.529, за който е образувано УПИ ХV в кв. № 33 по действащия регулационен план на с. Черкаски, незастроен с площ - 722 кв.м.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

8.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 768/16.05.2017 г., относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

9.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 770/17.05.2017 г., относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване на основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за отдаване под наем на недвижими имоти земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

10.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 764/16.05.2017 г., относно предложение за изменение на  чл. 4, ал. 1, чл. 27, ал. 3, чл. 42, чл. 60, ал. 2, т. 6 и чл. 72 от „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/“.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

11.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 777/17.05.2017 г., относно отмяна наНаредба за управление на общинските пътища на територията на община Вършец“ /Приета с Решение № 269/07.12.2005 год. по Протокол № 28 на Общински съвет – Вършец/ и приемане на нова „Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Вършец“.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

12.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 774 /17.05.2017 г., относно вземане на решение за представителство в МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев „ АД гр. Монтана

 

                                                  Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет - Вършец

 

13.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 784 /19.05.2017 г., относно Заявление Вх.№ 754/09.05.2017 г. от Албена Георгиева Цветкова – класен ръководител на XII „а“ клас в СУ „ Иван Вазов “, град Вършец и Заявление Вх.№ 757/11.05.2017г. от Венета Максимова – класен ръководил на XII „б“ клас в СУ „Иван Вазов“, град Вършец.

 

                                                                             Докладва: Адрияна Николова - председател ПК по ОКМДС

 

14.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 785 /19.05.2017 г., относно попълване на квотата на съдебни заседатели в Районен съд – Берковица.

 

                                                                    Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБК

 

15.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 786 /19.05.2017 гтносно молби за финансова

помощ.

 

                Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБК

 

16.    Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

                                                                                                                              инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет - Вършец