П О К А Н А

 

      На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл.56, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г., свиквам извънредно заседание на Общински съвет – Вършец на 18.04.2019 г. (четвъртък) от 15:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

 

П Р О Е К Т   З А   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

        

      1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 93/17.04.2019 г. относно вземане на решение за одобряване от Общински съвет – Вършец на споразумение на местно ниво за сътрудничество по препоръка на Съвета на ЕС, относно интеграцията на дълготрайно безработни лица на пазара на труда.

 

Докладва:  инж.Иван Лазаров – кмет на община Вършец

 

 

 

Олга Яничкова

Зам.-председател на Общински съвет - Вършец