ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съветВършец на 26.02.2019г. (вторник) от 14:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

 

1.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 24/25.01.2019г. относно приемане на годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на кмета за третата година от мандат (2015-2019 г.).

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 45/18.02.2019год. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2019 г.” .

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 46/18.02.2019год. относно вземане на решение от Общински съвет - Вършец за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 2 /два/ бр. недвижими имота, собственост на община Вършец, в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.“ на община Вършец.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 47/18.02.2019год. относно вземане на решение по реда на чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността  и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за имотите с НТП пасище, мера и ливади за индивидуално и общо ползване, за предоставяне под наем по реда на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ на животновъди собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 42/15.02.2019год. относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 48/20.02.2019 г. относно вземане на решение за определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 28.02.2019 год. Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: Вътко Маринов – председател на ПК по ТИУТУОС

7.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 49/20.02.2019г. относно приемане отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2018 год.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБ

 

8.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 50/20.02.2019г. относно приемане на Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Вършец.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

9.    Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

 

Уведомени и получили материали общински съветници:

 

 

Инж.Анатоли Георгиев Димитров……………          Адриана Николова Николова……………

 

 

 

Вътко Данаилов Маринов……………………..          Иван Димитров Андров………………….

 

 

 

Гинка Игнатова Апостолова…………………..          Олга Кирилова Яничкова………………..

 

 

 

Васил Георгиев Замфиров……………………..          Благовест Радославов Христов………….

 

 

 

Ивайло Величков Цветанов……………………          Георги Ангелов Найденов……………….

 

 

 

Антоанета Иванова Коцина……………………          Георги Ценков Иванов……………………

 

 

 

Сашо Борисов Сълков………………………….

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет - Вършец