ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ

   Адрес: 3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана

Тел: 09527/ 22-22; 09527/ 20-02 ;  факс: 09527/ 23-23

e-mail :  admin_varshetz@mail.bg

www.varshetz.bg

 
 
О Б Я В А

 

            На основание чл.14, ал.1 и ал. 7 от ЗОС, чл. 42, ал.1, ал.2 и ал.3 от НРПУРОС на община Вършец и чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от НУРПТК на община Вършец, и в изпълнение на Решение № 368 от Протокол № 24/31.01.2017 г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 66/07.02.2017 г. на кмета на община Вършец,

 

 

О Б Я В Я В А:

 

 

             На 14.03.2017 г. от 10.00 ч. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  метален павилион и части от терени - публична общинска собственост за поставяне на преместваем търговски обект по чл. 56 от ЗУТ описан, както следва:

           1. Метален павилион със застроена площ 40 кв.м. /четиредесет кв.м./, с административен адрес: грършец, ул.“Република“ № 53. Начална тръжна месечна наемна цена 80 лв. без ДДС.

           2. Част от поземлени имоти с идентификатори 12961.422.603 и 129861.422.604 по КК и КР на грършец от 2008 г., с площ от 22 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект по чл.56 от ЗУТ /между сградата на „Пощенска станция“- гр.Вършец и сградата на Общинския музей - Вършец/. Начална тръжна месечна наемна цена - 50 лв. без ДДС.

           Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ календарни години.

           Всеки участник в търга може да участва за наемането на единия или двата обекта - предмет на търга.

           Депозит за участие в търга: 500 лв., за всеки обект поотделно.

           Стъпка за наддаване: 5 % върху първоначалната месечна наемна цена на съответния обект.

            Документация за участие в търга на стойност 100 лв. /сто лева/ може да се закупува всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. в срок от 13.02.2017 г. до 13.03.2017 г. от деловодството на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 1.

            Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00ч. от 13.02.2017 г. до 13.03.2017 г., в деловодството на Общинска администрация - Вършец с адрес: гр.Вършец, обл. Монтана, бул. “България” № 10, етаж 1.

           Търгът ще се проведе в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Вършец с адрес: гр.Вършец, бул.“България“ № 10, етаж 4.

  

        

                                                                      За допълнителна информация тел 09527/ 22 – 22 вътр. 962