ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ

   Адрес: 3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана

Тел: 09527/ 22-22; 09527/ 20-02 ;  факс: 09527/ 23-23

e-mail:  admin_varshetz@mail.bg

www.varshetz.bg

 

О Б Я В А

 

         На основание чл. 14, ал.1 от  ЗОС, чл. 13, ал. 1 и чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПУРОС на община Вършец и чл.9, ал.1 и ал.2 от НУРПТК на община Вършец в изпълнение на Решение № 198 от Протокол № 8/27.04.2016 г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 188/03.05.2016 г., на Кмета на община Вършец.

 

 О Б Я В Я В А

 

        На 10.06.2016 г. от 14.00 часа публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост на община Вършец представляващи земеделски земи с НТП ниви, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насъждения, други селскостопански територий и овощни градини описани по землища и брой имоти, както следва:

        1. Землище гр.Вършец33 бр., 2. Землище с.Спанчевци124 бр., 3.Землище с.Драганица113 бр., 4. Землище с.Черкаски - 77 бр., 5. Землище с.Стояново - 84 бр., 6. Землище с.Долно Озирово169 бр., 7. Землище с.Горно Озирово - 208 бр., 8. Землище с.Долна Бела Речка73 бр. и 9. Землище с.орГорна  Горна Бела Речка – 13 бр.

         Първоначални годишни наемни цени, както следва:

         - 8 лева. /осем/ за 1 /един/ декар за поземлените имоти с НТП храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насъждения, други селскостопански територий и овощни градини.

-   20 лева /двадесет/ за 1 /един/ декар за поземлени имоти с НТП ниви.

        Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти – 5 /пет/ стапански години считано от датата на сключване на договора за наем.

       Тръжна документация на стойност 50 лв. /петдесет лева/ може да се закупи всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 09.05.2016 г., до 09.06.2016 г., от деловодството на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец, бул. “България” № 10, етаж 1.

       Тръжна документация за участие в търга се приема в срок от 09.05.2016 г., до 09.06.2016 г., всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. в деловодството на Общинска администрация – Вършец с адрес: гр.Вършец, бул. “България” № 10, етаж 1.

        Всеки участник в търга може да участва за наемането на един, няколко или всички земеделски имоти.

         Депозит за участие в търга, както следва:

- за имоти с площ до 20 дка.  -  50 лв. за всеки имот по отделно;

- за имоти с площ от 20 дка. до 50 дка. – 100 лв. за всеки имот по отделно;

- за имоти с площ от 50 дка. до 100 дка. – 200 лв. за всеки имот по отделно;

- за имоти с площ над 100 дка. - 500 лв. за всеки имот по отделно;

       Депозит за участие в търга се внася в брой или по банков път по сметка на община Вършец в ТБ „Инвестбанк“ клон София-Арсеналски“, офис Вършец с адрес: гр.Вършец, бул. “България” № 10, етаж 1 всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 09.05.2016 г., до 09.06.2016 г.,

Дължимият годишен наем се заплаща от наеметелите за първата година от договора при подписването му, а за останалите години падежът за плащане на дължимия наем е датата на подписания договор.

 

                                                                    

За допълнителна информация тел 09527/ 22 – 22 вътр. 44