ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 5.10.2014 Г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ЩЕ ВЪРВИ КАТО ПО ВОДА
Тържествата по случай откриването на новата учебна година бяха насрочени за 9.00 ч. във всички училища на територията на общината.

Излелият се проливен дъжд обаче попречи предвидените ритуали, церемонии и предварително подготвени празнични програми да се реализират, но това в никакъв случай не помрачи тържествеността, радостта и трепетите, с които по традиция е съпроводен първият ...  прочети всичко

15.09.2014г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПО СЛУЧАЙ ОТКРИВАНЕТО НА НОВАТА 2014/2015 УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми ученици, учители, родители,
В началото на всяка нова учебна година вие поемате по нов път – понякога непознат, но винаги изпълнен с предизвикателства. Това е най-ценният път – пътят на знанията и на мъдростта, който ще ви даде сили да преодолявате препятствия и да се справяте с трудностите. Той ще ви научи да бъдете хора, ще ви отвори нови врати, ще ви предостави ...  прочети всичко

15.09.2014г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ВЪВ ВЪРШЕЦ УТВЪРДИ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ В СОУ "ИВАН ВАЗОВ"
Шест паралелки в СОУ "Иван Вазов" , в които броят на учениците е под нормативно определения минимум, утвърди днес Общински съвет Вършец на свое извънредно заседание. Общият брой на паралелките в училището за тази учебна година е 30.

За учебната 2014/2015 година, в рамките на утвърдения бюджет на училището и утвърдената численост на персонала, без допълнително финансиране от ...  прочети всичко

11.09.2014г.

Позиции за кандидатстване по Програма "Старт в кариерата" през 2014 г. в Община Вършец, град Вършец

Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

Програмата се реализира в два компонента.
Обект на Компонент 1 са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и ...  прочети всичко

02.09.2014г.

  Виж всички новини

ПРОВЕРКА НА ЛИЦАТА, ВКЛЮЧЕНИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 05.10.2014 Г.
Чрез SMS:
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон:
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 ...  прочети всичко
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА
ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел. – 88 371

Обявява следните свободни работни места към 18.09.2014 г.:

І. Работни места за специалисти с висше образование:
1 лекар ендокринология
1 лекар неврология
1 лекар нефрология
1 лекар анестезиология
3 рехабилитатори ...  прочети всичко
ОБЯВЛЕНИЕ
Общинска администрация Вършец уведомява заинтересованите, че на основание чл.131 и чл.136, ал.1 от Закона за устройство на територията, със заповед № 320 от 01.09.2014 г. на кмета на община Вършец е одобрено частично изменение на ПУП – План за застрояване, отнасящ се за промяна предназначението на п.и. 12961.40.917 от Кадастралната карта на гр.Вършец и отреждането му за палеонтологичен музей ...  прочети всичко
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОПЪТЕКА” ПО ДОГОВОР № 12/313/00144 ОТ 19.11.2012 Г.
Община Вършец информира всички заинтересовани лица, че на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП на 15.09.2014 г., от 15.00 ч. в заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ № 10, етаж 4, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците, подали оферти за участие в провежданата от община Вършец обществена поръчка ...  прочети всичко
  Виж всички обяви

“ Не се е скъпил Господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали.”
(Дора Габе)


admin_varshetz@mail.bg


  График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет
  Протокол № 50 от извънредно заседание на Общински съвет от 11.09.2014 г.

  Всички заседания
  Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет - Вършец на 11.09.2014 г.
  Общински вестник "Вършец", брой 8 от м. август 2014 г.

  Всички броеве на вестник "Вършец"


  Конкурс за архитектурен идеен проект

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и детските градини на община Вършец


   Културен календар на Община Вършец за 2014г.

   Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси.
©2008 Община ВЪРШЕЦ